Fornybar energi for fremtiden

Til deg som er grunneier

“Vi vet at du som grunneier har drømmer, kunnskap og ressurser. Sammen med vår erfaring og kompetanse lykkes vi med å realisere dine verdier.”
– Lars Jacob Haugom, COO

I mer enn 20 år har Blåfall-teamet samarbeidet med grunneiere over hele Norge. Blåfall har sitt utspring blant norske kraft-gründere, som så muligheten til å realisere ny fornybar energiproduksjon i et lettbeint system. Blåfall kobler sammen risikovillig kapital med interessante småkraft-prosjekter for realisering, enten via nye konsesjonssøknader eller eksisterende konsesjoner. I Norge er det nå neste 1900 vannkraftverk, hvorav de små vannkraftverkene under 10 MW installert effekt representerer 1400 av disse. Teamet i Blåfall har bidratt til å utvikle og bygge fler enn 100 kraftverk, og denne erfaringen tar vi med oss videre. Vi skal bidra sterkt til å bygge ny fornybar energi ved å realisere flere titalls nye småkraftverk i kommende år.

Trenger du å utvikle et prosjekt og vil snakke om en mulig samarbeidsavtale?

Hvorfor fornybar energi?

Fornybar energi er nøkkelen til en bærekraftig planet, hvor ren energi er en grunnmur for fremtidige generasjoners eksistens. Fornybar energi fra vannkraften benytter vannets kretsløp, hvor vi låner vannet i den korte perioden fra nedbøren har falt til den har spunnet rundt turbinen i kraftverket – på lag med naturen. Fornybar energi er bærekraftig og det beste alternativet til fossile energikilder som gass, olje og kull. Utbyggingsteknikker for vannkraftverk har blitt forbedret over de siste ti-årene, hvor bruk av f.eks ny boreteknologi gir muligheter for mer skånsomme utbygginger med mindre naturinngrep. Lokal fornybar energi er kortreist og bra for lokalsamfunnet, som ofte samtidig får gleden av forbedret nettstabilitet, leveringstrygget og annen infrastruktur.

Vannkraft er en langsiktig investering for generasjoner

Langsiktighet er en av hovednøklene til et suksessrikt vannkraftprosjekt. Vi jobber alltid mot å etablere et tett samarbeid med deg som grunneier der informasjon fritt kan utveksles til det beste for prosjektet. Vi lytter til deg og prøver å forstå dine ønsker. Gjennom deg kan vi forstå den unike historien til ditt samfunn som kan være avgjørende for å sikre et bærekraftig samarbeid. Vår erfaring er at dess tettere samarbeidet er i utviklings-, bygge- og driftsfase, dess bedre blir prosjektet. Et kraftverk er en investering for fremtiden, mange tiår – for flere generasjoner.

Våre samarbeidsavtaler er fleksible og trygge.

Avtalene mellom grunneier og oss er fleksible og gjenspeiler ulike kraftverks spesielle beliggenheter og egenskaper, samt dine egne ønsker. Vi tilrettelegger for en god samarbeidsavtale, som sikrer best mulig pengestrøm i leieperioden samt overføring av eierskap av kraftverket tilbake til gårdsbruket etter endt leieperiode, hvis ønskelig. Blåfall ønsker å trygge deg som grunneier og tar all risiko med utvikling av ditt prosjekt. Vår felles oppside ligger i realisering av kraftverket. Vi inngår kun avtaler hvor målet er kraftverk i drift. Avtaler som ikke er realiserbare har ingen verdi for verken deg eller oss.

Vi ønsker å være en garantist for at ditt kraftverk blir bygd.
Øistein Mathisen, Utviklingssjef
Blafall Illustrasjon Verdikjede

Hva skal til for å få realisert et vannkraftprosjekt med oss i Blåfall?

Første steg er å søke om konsesjon. Norge har strenge regler og grundige konsesjonsprosesser knyttet til utvikling og drift av vannkraft. Før en byggetillatelse blir innvilget, blir en detaljert vurdering utført av myndighetene. Konsesjonsprosessen innebærer studier av konsekvenser for natur og dyreliv i elvestrekningen, konsept og hydrologisk evaluering, prosjektering, kostnadsanalyser, søknadsskriving og behandling hos NVE.. Prosessen inkluderer også konsultasjoner med berørte parter og relevante høringsorganer. NVE gjør en grundig og helhetlig vurdering av det omsøkte kraftverket, før en eventuell konsesjon innvilges. Ingen konsesjon, ingen kraftverk. Blåfall har lang og god erfaring på konsesjonsbehandling med NVE og OED.

For drifts- og vedlikeholdsfasen er et fast sett med miljøkrav beskrevet både i generelle forskrifter og i hver spesifikk konsesjon. Dette bidrar til å minimere det totale fotavtrykket til et vannkraftverk gjennom hele operasjonens levetid. Ved bygging av vannkraftverk benyttes lokal arbeidskraft og leverandører, falleie og landleie betales til grunneiere og skatt betales til kommunen. På denne måten støtter småkraftnæringen bærekraftige samfunn ved å gi lokal sysselsetting.